• Odbyła się Rada Techniczna Projektu nr 21.
 • Trwają prace nad Raportem ooś i jego zatwierdzeniem przez Zamawiającego.
 • Opracowano aktualizację rozwiązań projektowych dla obiektów inżynierskich.
 • Odbyła się Rada Techniczna Projektu nr 20.
 • Przeprowadzono spotkanie informacyjne w celu przedstawienia lokalnej społeczności rozwiązań technicznych o wyższym stopniu szczegółowości, w tym pokazano szczegółowo dojazdy do poszczególnych nieruchomości.
 • Opracowano program badań geologicznych (prg) dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i przedłożono do zatwierdzenia Zamawiającemu.
 • Wykonawca wprowadził korekty skrzyżowań i dróg dojazdowych celem uzyskania optymalnych rozwiązań technicznych.
 • Uzyskano zatwierdzenie Dokumentacji Badań Geofizycznych – DBGf.
 • Odbyła się Rada Techniczna Projektu nr 19.
  Urząd Gminy Skoroszyce, postanowieniem nr DS.6220.13.11.2022.R, nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko (Rooś) i zawiesił postępowanie w sprawie wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach do czasu przedłożenia Raportu.
 • Przeprowadzono badania geofizyczne, metodą badań elektrooporowych ERT. Opracowano wyniki.
 • Modyfikowane są rozwiązania wysokościowe niwelety w oparciu o dodatkowe materiały wyjściowe.
 • Odbyła się Rada Techniczna Projektu nr 18.
 • Ustalono przebiegi dodatkowych jezdni drogi głównej (drogi obsługujące przyległy teren) w oparciu o analizę dostępności.
 • Uzyskano zatwierdzenie zakresu badań geofizycznych.
 • Dnia 14-tego lutego odbyło się spotkanie z władzami samorządowymi i mieszkańcami gminy Skoroszyce, w ramach posiedzenia Rady Gminy, celem wysłuchania postulatów mieszkańców Sidziny i Giełczyc oraz wyjaśnienia zainteresowanym stronom przebiegu wariantu 2 oraz udzielono szczegółowej informacji na jakiej podstawie dokonano wyboru wariantu 2.
 • Rozpoczęto opracowywanie mapy do celów projektowych [MDCP]
 • Określono zakres badań geofizycznych.
 • Odbyła się Rada Techniczna Projektu nr 17.
 • Rozpoczęto prace projektowe dla etapu Koncepcji Programowej rekomendowanego wariantu 2.
 • Przeprowadzono analizę rozwiązań projektowych pod kątem nowych wytycznych technicznych.
 • Prowadzono analizę skomunikowania przyległych terenów wariantu rekomendowanego nr 2.
 • Zakończono, podpisaniem protokołu, prace Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwest
 • Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Sidzina w ciągu drogi krajowej nr 46 do Urzędu Gminy Skoroszyce jako jednostki, na której terenie przebiega większa część inwestycji.
 • Uzyskano Decyzję zatwierdzającą dokumentację Hydrogeologiczną.
 • W dniu 10.11.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
 • Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o zatwierdzenie Dokumentacji Hydrogeologicznej
 • Wprowadzane są zalecenia ZOPI.
 • Przekazano finalną wersje KIP, stanowiącą załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Zamawiającego.
 • Analiza uzyskanych, wstępnych, opinii jednostek administracji.
 • Dnia 28.09 odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych [ZOPI]
 • Odbyła się Rada Techniczna Projektu nr 16.
 • Wykonywane są analizy rozwiązań projektowych do celów opracowania Wielokryterialnej Analizy Porównawczej Wariantów,
 • Zakończono prace polowe związane z badaniami na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej.
 • Zakończono opracowanie SGI i GH i przekazano do Zamawiającego.
 • Odbyła się Rada Techniczna Projektu nr 15.
 • Wykonawca przygotowuje rozwiązania projektowe na poszczególnych wariantach przebiegu obwodnicy celem poddania ich posiedzeniu Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych [ZOPI]
 • Kontynuowane są terenowe prace geologiczne na potrzeby rozpoznania warunków gruntowych na poszczególnych wariantach przebiegu obowodnicy.
 • Przeprowadzono Audyt BRD dla rozwiązań projektowych wszystkich wariantów.
 • Odbyła się Rada Techniczna Projektu nr 14.
 • Kontynuacja prac projektowych dla wszystkich wariantów przebiegu obwodnicy.
 • Wykonawca prowadzi terenowe prace geologiczne, które postępują w zależności od zgód właścicieli pól.
 • Zakończono pełną, roczną, inwentaryzację przyrodniczą w terenie.
 • Przekazano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia [KIP] do akceptacji Zamawiającego
 • Odbyła się Rada Techniczna Projektu nr 13.
 • Kontynuacja prac projektowych dla wszystkich wariantów przebiegu obwodnicy.
 • Uzyskano Decyzję Marszałka Województwa Opolskiego Zatwierdzającą Projekt Robót Geologicznych – 17 maja 2022r.
 • Wykonawca rozpoczyna terenowe prace geologiczne, które będą postępować w zależności od zgód właścicieli pól uzależnionych od terminów zebrania plonów rolnych.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w terenie – kontynuacja.
 • Odbyła się Rada Techniczna Projektu nr 12.
 • Inwentaryzacja sieci dróg lokalnych pod katem analizy komunikacyjnej.
 • Wizja lokalna miejsc newralgicznych.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w terenie – kontynuacja.
 • Odbyła się Rada Techniczna Projektu nr 11
 • Przystąpiono do opracowywania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
 • Uzyskano zatwierdzenie Programy Badań Geologicznych (PRG) w Departamencie Technologii Budowy Dróg (GDDKiA).
 • Wystąpiono z Wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.
 • Odbyła się Rada Techniczna Projektu nr 10
 • Trwa Inwentaryzacja przyrodnicza w terenie
 • Zakończono analizy Hydrologiczno – Hydrauliczne (H-H) głównych przepraw mostowych
 • Odbyła się dziesiąta rada techniczna projektu
 • Trwają uzgodnienia dotyczące dokumentacji geotechnicznych i prac polowych
 • Trwają prace projektowe związane z obiektami inżynierskimi
 • Zakończono obliczenia hydrologiczne
 • Trwa, rozpoczęta w kwietniu 2021, inwentaryzacja przyrodnicza.
 • Uzyskano zatwierdzenie Prognozy Ruchu.
 • Obliczono wody powodziowe Nysy Kłodzkiej niezbędne do prawidłowego przyjęcia parametrów mostu.
 • Trwa, rozpoczęta w kwietniu 2021, inwentaryzacja przyrodnicza.
 • Otrzymano wnioski mieszkańców po spotkaniach informacyjnych.
 • Przygotowanie materiałów do wstępnej oceny BRD.
 • Opracowano Raport ze spotkań informacyjnych.
 • Wizja w terenie – Zespół projektowy / Inwestor.
 • Wykonano pomiary koryta rzeki Nysa Kłodzka.
 • Trwa, rozpoczęta w kwietniu 2021, inwentaryzacja przyrodnicza.
 • Odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców. W miejscowości Sidzina dnia 27.10.2021.r oraz w Malerzowicach Wielkich dnia 28.10.2021r.
 • Wykonano i przekazano do zatwierdzenia Prognozę Ruchu.
 • Wykonano i przekazano do zatwierdzenia Projekt robót geologicznych określających warunki hydrogeologiczne.
 • Trwa, rozpoczęta w kwietniu 2021, inwentaryzacja przyrodnicza.
 • przygotowywanie się do spotkań informacyjnych, planowany termin -październik 2021
 • prace etapu Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego
  przygotowanie Projektu Robót Geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej
 • pomiary ruchy z opracowaniem i przekazaniem do zatwierdzenia prognozy ruchu.
 • Analiza wysokościowa przebiegu wariantów obwodnicy m. Sidzina wraz z wstępnymi propozycjami skrzyżowań,
 • prace etapu Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego,
 • kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej.

 • Analiza przebiegu wariantów obwodnicy m. Sidzina – wstępne dane środowiskowe i przejścia dla zwierząt
 • prace etapu Studium Techniczno Ekonomicyno Środowiskowego
 • kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej.
 • Analiza przebiegu wariantów obwodnicy m. Sidzina
 • wystąpienia do instytucji administracji publicznej o udzielenie informacji publicznej – analiza odpowiedzi
 • kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej.
 • wstępne przebiegi wariantów obwodnicy m. Sidzina
 • wystąpienia do instytucji administracji publicznej o udzielenie informacji publicznej – kontynuacja
 • kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej
 • wystąpienia do instytucji administracji publicznej o udzielenie informacji publicznej
 • rozpoczęcie inwentaryzacji przyrodniczej