Obwodnica Sidziny - zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), na terenie gmin Skoroszyce, Łambinowice i Niemodlin.

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka DK46 o długości ok. 8 km.

Ponadto w zakresie inwestycji planowana jest realizacja:

  • mostu przez rzekę Nysę Kłodzką,
  • ronda w miejscu połączenia z istniejącą DK46,
  • dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
  • kanału technologicznego,
  • ciągów pieszo-rowerowych,
  • oświetlenia,
  • urządzeń ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • przebudowy dróg lokalnych oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel inwestycji 

Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości oraz płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowościach Sidzina i Malerzowice. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość DK46 na kierunku od Opola przez Nysę i dalej w kierunku południowo-zachodnim województwa dolnośląskiego, do granicy z Czechami. Inwestycja będzie kolejną w nowym śladzie DK46 obok nowo wybudowanej.

Obwodnica Sidziny mapa